Vacature toezichthoudend bestuurslid

Vacature toezichthoudend bestuurslid

Ter aanvulling en versterking van het Algemeen Bestuur is de Stichting Vrije Scholen Rijnstreek op zoek naar een toezichthouder.

Organisatie

De Stichting heeft drie basisscholen (PO) op antroposofische grondslag onder haar hoede. In Alphen aan den Rijn, in Leiden en in Zoetermeer. De scholen hebben in totaal 650 leerlingen en ± 70 medewerkers. De scholen worden geleid door een directeur. Het bestuur is vormgegeven volgens het one-tier model en kent drie tot vier onafhankelijke toezichthoudende bestuursleden en een Dagelijks bestuur, bestaande uit de een directeur-bestuurder.

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel ‘het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en onderwijs op basis van de pedagogie van Rudolf Steiner en de daaronder gelegen sociale impuls’. Het binnen de Stichting verzorgde vrijeschoolonderwijs behoort tot het algemeen-bijzonder onderwijs.

Functieomschrijving

De Toezichthoudende bestuursleden houden toezicht op het beleid van het Dagelijks Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en zijn werkgever van de directeur-bestuurder. Naast de controlerende taak adviseren de toezichthoudende bestuursleden gevraagd en ongevraagd het Dagelijks Bestuur en fungeren zij als klankbord. Dit vergt van de bestuursleden nadrukkelijk het vermogen om op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een strategische onderwerpen en hierover van gedachten te wisselen met het Dagelijks Bestuur, waarbij zij de juiste balans vinden tussen betrokkenheid en distantie. Het Algemeen Bestuur opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat moeten zijn een bijdrage te leveren. De cyclus van de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op de gang van zaken en is verantwoordelijk voor:

 • het vaststellen van het beleid, de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het bestuursverslag;
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurders;
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van toezichthouders;
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor het Dagelijks Bestuur ;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van het Dagelijks Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de scholen.

Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op tenminste:

 • het realiseren van de doelstellingen van de stichting met inachtneming van haar grondslagen;
 • de strategie van en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting;
 • de opzet en de werking van de interne risicobeheersing en de controlesystemen;
 • het kwaliteitsbeleid;
 • het financiële verslagleggingproces;
 • de naleving van wet- en regelgeving.
Profiel

Het toezichthoudend bestuurslid:

 • onderschrijft doel en grondslag van de stichting en werkt loyaal mee aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;
 • onderschrijft de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs;
 • is betrokken bij het primair onderwijs en op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het onderwijs;
 • heeft bestuurlijke ervaring, strategisch denkvermogen, is proactief en besluitvaardig;
 • heeft kennis van zaken om de hoofdlijnen van het beleid te kunnen beoordelen en om klankbord voor het Dagelijks Bestuur te kunnen zijn;
 • is ondersteunend aan de cultuur van openheid en constructieve scherpte;
 • is onafhankelijk ten opzichte van de binnen de stichting aanwezige geledingen;
 • heeft inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • beschikt over een relevant netwerk in de regio dan wel binnen het onderwijs;
 • is in staat de rol van toezichthouder te onderscheiden van de rol van de bestuurder;
 • is in staat de dialoog met de bestuurders te voeren en daarbij ook zelf initiatieven te nemen;
 • is in staat om de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen;
 • neemt het initiatief ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder;
 • heeft inzicht in en kan denken en handelen vanuit een ‘lerende organisatie’;
 • is gericht op samenwerken in teamverband;
 • is beschikbaar voor een periode van vier jaar en minstens zes vergaderingen per jaar;
 • heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder of toezichthouder.
Specifiek profiel:

Het nieuwe toezichthoudende bestuurslid:

 • heeft kennis van onderwijswet- en regelgeving;
 • kan besluiten toetsen aan juridische kaders;
 • heeft een juridische achtergrond.

Informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij de voorzitter van het bestuur de heer Frans Ebskamp 06 – 26 16 85 56 of via bestuur@vrijescholenrijnstreek.nl. Uw belangstelling voor de functie kunt u eveneens kenbaar maken via bovengenoemd mailadres.